Category: Làm việc

Đây là nơi chia sẻ những kinh nghiệm làm việc của mình trong công ty, trong câu lạc bộ, trong tổ chức và tự làm chủ. Đối với mình, làm việc là để học. Tiền chỉ là phần thưởng cho những giá trị mình đem lại được cho mọi người.